I Międzynarodowa Konferencja Naukowa

„Bezpieczeństwo współczesnego państwa”

PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA LOKALNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM ZARZĄDZANIA, ADMINISTRACJI I EDUKACJI

08.06.2024
Starogard Gdański
ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ

Patronat honorowy

JM Rektor dr Przemysław Ruchlewski
Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim (Polska)
JM Rektor gen. bryg. Ivan Malamov
Vasil Levski National Military University, Veliko Tarnovo (Bułgaria)

WSPÓŁORGANIZATORZY

Politechnika Lwowska, Ukraina

National Military University, Bułgaria

WPROWADZENIE

DO TEMATYKI KONFERENCJI

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo jest najczęściej postrzegane w kontekście stanu, procesu i wartości a jednym spośród wielu jego rodzajów, które pojawia się w dyskursie teoretyków i praktyków, jest bezpieczeństwo lokalne będące integralną częścią bezpieczeństwa państwa z uwzględnieniem kryterium przestrzennego dotyczącego poziomu powiatów i gmin. Bezpieczeństwo lokalne w stosownych proporcjach obejmuje takie elementy bezpieczeństwa państwa jak bezpieczeństwo ustrojowe, bezpieczeństwo i porządek publiczny, bezpieczeństwo powszechne, czy bezpieczeństwo osobiste, ale co jest istotne uwzględnia również specyficzne dla społeczności lokal­nej uwarunkowania geograficzne, ekonomiczne, społeczne, polityczne oraz kulturowe, a ponadto obejmuje dodatkowo takie elementy jak rodzaj występujących zagrożeń, obszar i intensywność ich występowania oraz lokalne potrzeby, problemy, czy możliwości aktywności społecznej.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO LOKALNE

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo lokalne spoczywa w Polsce na wielu podmiotach, do których należy zaliczyć w pierwszej kolejności organa administracji samorządowej, służby, inspekcje, służby komunalne, opiekę społeczną, ale również instytucje publiczne, organizacje i stowarzy­szenia czy obywateli, funkcjonujących w różnego rodzaju grupach, wspólnotach oraz społecznościach lokalnych. Ważnym podmiotem we wsparciu władz w zapewnieniu bezpieczeństwa lokalnego są Siły Zbrojne RP, które można użyć w sytuacji kryzysowej, jeżeli użycie innych sił i środków jest niemożliwe lub może okazać się niewystarczające.

ZARZĄDZANIE PODMIOTAMI

Zarządzanie powyższymi podmiotami jest procesem złożonym, którego istotą jest stworzenie warunków do efektywnego wykonywania zadań zapewnienia bezpieczeństwa lokalnego. Dlatego też podczas realizacji zadań zapewnienia bezpieczeństwa lokalnego niezbędny jest odpowiedni zakres i poziom synchronizacji przedsięwzięć, koordynacji działań i organizacji współdziałania, które to elementy są nierozłączną częścią zorganizowanego działania w obszarze zapewnienia tego bezpieczeństwa. Właściwa realizacja powyższych elementów jest niezbędna dla uzyskanie efektu synergii przejawiającego się wzrostem efektywności wspólnych działań w stosunku do działań indywidualnych lub też osiągnięcia celów, które wykraczają poza możliwości każdego z podmiotów.

OBECNE ROZWIĄZANIA

Jednocześnie wydaje się, że obecne rozwiązania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa lokalnego są zbyt formalne i sektorowo podzielone, a ich funkcjonowanie nie spełnia wymogów interdyscyplinarnego i wieloaspektowego spojrzenia na bezpieczeństwo lokalne. W związku z powyższym niezbędnym jest poszukiwanie optymalnych rozwiązań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa lokalnego, które dotyczą bieżącej działalności administracji samorządowej oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie tego bezpieczeństwa, a ponadto ośrodków akademickich. Poszukiwania te, w odniesieniu do uczelni wyższych, są konsekwencją ich misji związanej z uprawianiem nauki i wypełnianiem służebnej roli wobec społeczeństwa. Dlatego też, przedstawione powyżej powody legły u podstaw idei zorganizowania konferencji, której planowanym celem jest wymiana poglądów i doświadczeń z badań nad bezpieczeństwem lokalnym, wymiany doświadczeń i promocji dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa lokalnego oraz formułowanie wniosków pod adresem praktyki. Niezwykle istotna jest również wymiana rozwiązań, poglądów, doświadczeń innych krajów czy wniosków z badań w przedmiotowym zakresie realizowanych w tych krajach.

CELE KONFERENCJI

Cele Konferencji koncentrują się wokół wymiany wniosków z prowadzonych badań naukowych, poglądów i opinii przedstawicieli ośrodków naukowych zarówno z Polski, jak i z zagranicy, oraz wymiany doświadczeń doświadczeń praktyków, przedstawicieli podmiotów bezpieczeństwa lokalnego i instytucji związanych z zapewnieniem tego bezpieczeństwa. Zgodnie z założeniami organizatorów, cele szczegółowe Konferencji dotyczą analizy problematyki zagadnień związanych z zagrożeniami i wyzwaniami bezpieczeństwa lokalnego, doskonalenia organów, podmiotów, instytucji i systemów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo lokalne z uwzględnieniem prawnych kwestii zapewnienia tego doskonalenia, praktycznej roli administracji samorządowej w zapewnieniu bezpieczeństwa lokalnego, podniesienia świadomości edukacji w tym obszarze z wykorzystaniem sztucznej inteligencji włącznie, czy wymiany poglądów dotyczących istoty logistycznego zabezpieczenia działań zapewniających bezpieczeństwo lokalne. Niezwykle istotna jest również wymiana rozwiązań, poglądów, doświadczeń innych krajów, czy wniosków z badań w przedmiotowym zakresie realizowanych w tych krajach.

KONFERENCJA JAKO PLATFORMA WYMIANY POGLĄDÓW

Wyrażamy przekonanie, że Konferencja gromadząca uczestników, zarówno środowiska naukowego z kraju i zagranicy jak i praktyków, będzie platformą wymiany poglądów naukowych, ale również doświadczeń praktycznych z obszaru bezpieczeństwa lokalnego co pozwoli na wypracowanie wniosków istotnych dla teorii i praktyki tego obszaru, zwłaszcza w obliczu dynamicznie zachodzących zmian w środowisku szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Ocenia się, że wartością dodaną Konferencji będzie określenie nowych tendencji w zapewnieniu bezpieczeństwa lokalnego, a zwłaszcza dotyczących organizacji współdziałania podmiotów uczestniczących w zapewnieniu bezpieczeństwa lokalnego oraz zintegrowanego zarządzania tym bezpieczeństwem, czy poprawa i doskonalenia planowania w tym obszarze.

Bloki tematyczne

Zmienne środowisko bezpieczeństwa lokalnego – zagrożenia i wyzwania,

Współczesne wyzwania, szanse i problemy zapewnienia bezpieczeństwa lokalnego,

Doskonalenie organów, podmiotów, instytucji i systemów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo lokalne,

Międzynarodowa współpraca a bezpieczeństwo lokalne,

Prawne kwestie zapewnienia bezpieczeństwa lokalnego,

Współpraca służb, inspekcji i straży w zapewnieniu bezpieczeństwa lokalnego,

Rola administracji w zapewnieniu bezpieczeństwa lokalnego,

Edukacja jako element zapewnienia bezpieczeństwa lokalnego,

Zintegrowane zarządzanie bezpieczeństwem lokalnym,

Wyzwania i problemy lokalnego bezpieczeństwa energetycznego,

Współpraca układu militarnego i pozamilitarnego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa lokalnego,

Psychospołeczne uwarunkowania bezpieczeństwa w szkole,

Sztuczna inteligencja w edukacji: perspektywy i zagrożenia,

Zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa fizycznego w szkole,

Bezpieczeństwo społeczne na poziomie lokalnym,

Historyczno-kulturowe aspekty kształtowania bezpieczeństwa lokalnego.

Komitet naukowy

Przewodniczący:

 • dr hab. Janusz Falecki, prof. PSW, Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim

Wiceprzewodniczący:

 • gen. bryg. Ivan Malamov, Vasil Levski National Military University, Veliko Tarnovo (Bułgaria)

Członkowie:

 • prof. dr hab. Jacek Pawłowski, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • prof. dr hab. Henryk Malewski, Mykolas Romeris Uniwersity in Vilnius (Litwa)
 • prof. dr hab. Andrzej Żebrowski, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie
 • prof. dr hab. Cherneta Svitlana, Lesya Ukrainka Volyn National University (Ukraina)
 • prof. dr hab. Jerzy Będźmirowski, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Gdynia
 • prof. dr hab. Igor Britchenko, University of Security Management in Košice (Słowacja)
 • prof. dr hab. Robert Socha, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • prof. dr hab. Jan Stępniewski, Universite Sorbonne Paris Nord (Francja)
 • prof. dr hab. Marcin Jurgilewicz, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie
 • prof. dr hab. Oleksandr Kołomojec, Kirovohrad Scientific Research Center of Expertise and Criminology of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine (Ukraina)
 • prof. dr hab. Andrzej Pieczywok, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • prof. dr hab. Wasyl Pasicznyk, Lviv Polytechnic National University
 • prof. dr hab. Piotr Dehnel, Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • prof. dr hab. Roksolyana Shvay, Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • prof. dr hab. Snieguolė Matulienė, Mykolas Romeris Uniwersity in Vilnius (Litwa)
 • prof. dr hab. Victoriia Hurochkina, State Tax University (Ukraina)
 • prof. dr hab. Viktoriia Stepanenko, Lesya Ukrainka Volyn National University (Ukraina)
 • płk dr inż.  Nikolay Urumov, prof. Uczelni, Vasil Levski National Military University, Veliko Tarnovo (Bułgaria)
 • dr hab. Elitsa Petrova, prof. Uczelni, Vasil Levski National Military University, Veliko Tarnovo (Bułgaria)
 • dr hab. Miroslav Gejdoš, prof. Uczelni, Catholic University in Ružomberok (Słowacja)
 • dr hab. Andrzej Czop, prof. UWSB Merito, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu Filia w Chorzowie
 • dr hab. inż. Marian Kuliczkowski, prof. ASzWoj, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • dr hab. Jerzy Telak, prof. WSEWS, Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie w Warszawie
 • dr hab. Mieczysław Goc, prof. UR, Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
 • dr hab. Norbert Malec, prof. Uczelni, Uniwersytet w Siedlcach.
 • dr hab. Roman Stawicki, prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab., dr h.c. Marcin Kęsy, prof. PSW, Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • dr hab. Tomasz Safjański, prof. WSB, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • dr hab. Stanisław Topolewski, prof. Uczelni, Uniwersytet w Siedlcach
 • dr hab. Paweł Szmitkowski, prof. Uczelni, Uniwersytet w Siedlcach
 • dr hab. Tomasz Hoffmann, prof. PSW, Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • dr Jakub Kufel, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Irena Malinowska, Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • dr Mariusz Michalski, Akademia Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w  Kielcach
 • dr Olga Cataraga, National Centre of Forensic Expertise of the Ministry of Justice of the Republic of Moldova (Mołdawia)
 • dr Paweł Łabuz, Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu
 • dr Valentyna Pupysheva, Central Ukrainian Institute of Human Development in Kropyvnytskyi (Ukraina)
 • dr Hanna Sommer, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie
 • dr Monika Popow, Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • dr Bartosz Błaszczak, Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu

Komitet organizacyjny

Przewodniczący:

 • dr Rafał Depczyński

Członkowie:

 • płk mgr inż. Jacek Kafka
 • dr Aleksandra Pasieczna-Dixit
 • dr Monika Kurzynoga
 • dr inż. Grzegorz Zakrzewski, prof. PSW
 • mgr Damian Kowalski

Ramowy plan konferencji

8 CZERWCA 2024

08.00 - 08.30 – Rejestracja uczestników.

OTWARCIE KONFERENCJI

08.30 - 08.35 – Wprowadzenie do Konferencji - dr hab. Janusz Falecki, prof. PSW.

08.35 - 08.45 –  Wystąpienia:

– JM Rektor PSW dr Przemysław Ruchlewski,

– Starosta Powiatu Starogardzkiego, Pani Wioleta Strzemkowska - Konkolewska

 

OBRADY PLENARNE

Moderator: Dziekan Wydziału Społeczno-Ekonomicznego PSW - dr Irena Malinowska.

08.45 - 09.00 - Wybrane aspekty bezpieczeństwa lokalnego i kierunki jego rozwoju – dr hab. Janusz Falecki, prof. PSW, Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim.

09.00 - 09.15 - Empirical study of the understanding of the main phenomena - to manage, to command, to be a leader in local formations – Associate Professor Elitsa Petrova, prof. NUM Narodowy Uniwersytet Militarny im. Vasyla Levskiego w Veliko Tarnowo, Bułgaria.

09.15 - 09.30 - Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w aspekcie lokalnym – mł. insp. Adam Bork, KP Policji w Starogardzie Gdańskim.

09.30 - 09.45 - Reciprocal mispatches between contemporary education practices and local security – dr Eric Ekembe, University of Youndé, Cameroon.

09.45 - 10.00 - Zarys przestępczości jako lokalnego zjawiska społecznego – dr hab. Miroslav Gejdoś, prof. UK, Uniwersytet Katolicki w Rużomberku, Słowacja.

10.00 - 10.15 - The Russian factor as a threat to local security – dr hab. Wasyl Pasicznyk, prof. NUP, Lviv Polytechnic National University, Ukraina.

10.15 - 10.30 - Udział 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej w zapewnieniu bezpieczeństwa lokalnego –ppłk Łukasz Falęta - Szef Sztabu 7PBOT, ppor. Andżelika Tatarewicz, 7 PBOT w Gdańsku.

10.30 - 10.45 - Shaping critical thinking as a factor of the local security in wartime conditions – dr hab. Viktoria Stepanenko, prof. WNU, Wołyński Narodowy Uniwersytet im. Lesi Ukrainki, Ukraina.

10.45 - 11.00 - Udział Służby Więziennej w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa – ppłk Ireneusz Łepkowski, Areszt Śledczy w Starogardzie Gdańskim.

11.00 - 11.15 - Zastosowanie sztucznej inteligencji w edukacji dla bezpieczeństwa lokalnego: korzyści i zagrożenia – dr hab. Roksolyana Shvay, prof. PSW, Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim.

11.15 - 11.35 - Dyskusja.

11.35 - 12.00 - Przerwa kawowa.

Obrady panelowe (panel IBW, IP, IL, IA) - równolegle:

PANEL INSTYTUTU BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO (IBW)

Moderator: dr hab. Janusz Falecki, prof. PSW.

12.00 - 12.15 – Zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego w aspekcie lokalnym – mł. bryg. Tomasz Nowak, Komenda Powiatowa PSP w Starogardzie Gdańskim.

12.15 - 12.30 – The strategy for the development of a local community security – dr hab. Svitłana Cherneta, prof. WNU, Wołyński Narodowy Uniwersytet im. Lesi Ukrainki, Ukraina.

12.30 - 12.45 – Zapewnienie bezpieczeństwa lokalnego podczas konfliktu zbrojnego – dr Rafał Piotr Depczyński, Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim.

12.45 - 13.00 – Public Health and  Local Security: Does The World Have An Answer? – Associate Professor Dhananjay Tripathi, South Asian University, New Delhi, Indie.

13.00 - 13.15 – Rola sztucznej inteligencji w budowaniu kultury bezpieczeństwa lokalnego – dr Hanna Sommer, Politechnika Rzeszowska, dr Grzegorz Zakrzewski, prof. PSW, Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim.

13.15 - 13.30 – Mediacja jako element szkolnego systemu bezpieczeństwa lokalnego – dr hab. Natalia Karpińska, prof. PSW, Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim.

13.30 - 13.40 – Artificial intelligence and big data: Modern tools for the banking and insurance sectors. Potential risks for the local security – dr Aleksandra Dixit, Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim, Mahesh Jarange, Dyrektor CMIS Technologies (P) Ltd., Indie

13.40 - 13.50 – Dyskusja.

13.50 - 14.00 – Przerwa.

PANEL INSTYTUTU PEDAGOGIKI (IP)

Moderator: dr hab. Roksolyana Shvay, prof. PSW.

12.00 - 12.15 – System szkolnictwa wyższego we Francji – prof. dr hab. Jan Stępniewski, Universite Sorbonne Paris Nord, Francja.

12.15 - 12.30 – Socio-psychological aspects of motivation tendencies in the professional activities of a teacher in the conditions of war: a comparative analysis – dr hab. Svitłana Mashchak, prof. LPNU, Lviv Polytechnic National University, Ukraina.

12.30 - 12.45 – Bezpieczeństwo dziecka ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej – dr hab. Joanna Kruk-Lasocka, prof. PSW, Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim.

12.45 - 13.00 – Strategie zapewniania bezpieczeństwa psychicznego w sytuacji zagrożenia katastrofą klimatyczną – w aspekcie bezpieczeństwa lokalnego – dr hab. Halina Rarot, prof. PL, Politechnika Lubelska.

13.00 - 13.15 – "Pod kloszem" lęk i bezpieczeństwo lokalne w edukacji. Pytania - perspektywy - refleksje – dr Monika Kurzynoga, Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim.

13.15 - 13.30 – Od Korczaka po „pas szahida” - psychopedagogiczne mechanizmy oddziaływania na wychowanka – dr Marek Ejsmont Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim, mgr Ewa Tomaszewska Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim.

13.30 - 13.50 – Dyskusja.

13.50 - 14.00 – Przerwa.

PANEL INSTYTUTU LOGISTYKI (IL)

Moderator: dr hab. Marcin Kęsy, prof. PSW.

12.00 - 12.15 – Potencjał naukowy i dydaktyczny Ukrainy: wyzwania w realiach wojennych i perspektywie powojennej – prof. dr hab. Victoria Hurochkina, State Tax University w Irpieniu, Ukraina.

12.15 - 12.30 – Perspektywy nearshoringu produkcji przemysłowej z Chin: kierunki i wyzwania w kontekście potrzeb lokalnych przedsiębiorców – dr hab. Waldemar Pierzchlewski, prof. WAB, dr Halina Węgrzyn, prof. WAB, Wrocławska Akademia Biznesu.

12.30 - 12.45 – Kompetencje etyczne w zarządzaniu relacjami między opiekunem a pacjentem chorym terminalnie na przykładzie lokalnych doświadczeń – mgr Andrzej Majewski, Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim.

12.45 - 13.00 – Zarządzanie w procesie budowlanym. Case study w przedsiębiorstwie lokalnym – mgr inż. Patrycja Ślusarczyk, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.

13.00 - 13.15 – Zabezpieczenie sukcesji w rodzinnej firmie transportowej – mgr Aleksander Antoniewicz, Institut des Hautes Etudes à Paris.

13.15 - 13.30 – Wpływ pandemii Covid-19 na formę zatrudnienia na lokalnym rynku pracy – mgr Miłosz Steleżuk, Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim.

13.30 - 13.50 – Dyskusja.

13.50 - 14.00 – Przerwa.

PANEL INSTYTUTU ADMINISTRACJI (IA)

Moderator: dr hab. Tomasz Hoffmann, prof. PSW.

12.00 - 12.15 – Udział administracji lokalnej w zapewnieniu bezpieczeństwa – mgr Witold Sykutera, Wicestarosta Starogardzki.

12.15 - 12.30 – Stan sanitarny powiatu starogardzkiego i sytuacji epidemiologicznej w 2023 r. - Zbigniew Wyka, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdańskim

12.30 - 12.45 – Przepadek pojazdu jako determinanta polepszenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Aspekt lokalny i regionalny – dr hab. Tomasz Hoffmann, prof. PSW, Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim.

12.45 - 13.00 – Bezpieczeństwo energetyczne w polityce lokalnej organów administracji publicznej – dr hab. inż. Piotr Kwiatkiewicz, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

13.00 - 13.15 – Prawa pacjenta i ich przestrzeganie w aspekcie lokalnym i regionalnym – dr Wojciech Pryliński, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Warszawie.

13.15 - 13.30 – Deinstytucjonalizacja usług społecznych - nowe możliwości czy zagrożenie – dr Anna Janus, Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim.

13.30 - 13.50 – Dyskusja.

13.50 - 14.00 – Przerwa.

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

14.00 - 14.20 – Podsumowanie obrad i oficjalne zakończenie Konferencji.

14.20 - 14.45 – Przemieszczenie do hotelu REN.

14.45 - 15.45 – Uroczysty obiad.

Informacje Organizacyjne

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za uczestnictwo w I Międzynarodowej Konferencji "Bezpieczeństwo Współczesnego Państwa"! Poniżej znajdą Państwo zdjęcia z tego wydarzenia.  Zapraszamy Państwa do regularnego odwiedzania naszej strony internetowej, ponieważ wkrótce zaczną pojawiać się informacje na temat przyszłorocznego wydarzenia!

Organizatorzy

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Wydarzenie prowadzone będzie hybrydowo: stacjonarnie oraz online w aplikacji Zoom.

Temat: Bezpieczeństwo współczesnego państwa. Obrady plenarne + Panel Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (IBW)
Czas: 8 cze 2024 08:00 Warszawa
Dołącz Zoom
https://us06web.zoom.us/j/83860119232?pwd=mjofE9Gfc2AWsALu9wdWy8VqRDe8UG.1
Identyfikator spotkania: 838 6011 9232
Kod dostępu: 694634

Temat: Bezpieczeństwo współczesnego państwa. Panel Instytutu Pedagogiki (IP)
czas: 8 cze 2024 12:00 Warszawa
Dołącz Zoom
https://us06web.zoom.us/j/87282288465?pwd=6atCVJa0EXytjCEjDky4emnLK0iZ1P.1
Identyfikator spotkania: 872 8228 8465
Kod dostępu: 525707

Temat: Bezpieczeństwo współczesnego państwa. Panel Instytutu Logistyki (IL)
Czas: 8 cze 2024 12:00 Warszawa
Dołącz Zoom
https://us06web.zoom.us/j/87560576587?pwd=QXh4z7VbG5dPD8mbEVhHhzDpFjvzWk.1
Identyfikator spotkania: 875 6057 6587
Kod dostępu: 570034

Temat: Bezpieczeństwo współczesnego państwa. Panel Instytutu Administracja (IA)
Czas: 8 cze 2024 12:00 Warszawa
Dołącz Zoom
https://us06web.zoom.us/j/88074188904?pwd=CoIVObmzJdzAQFt7TkiqL1l8Y9jsm1.1
Identyfikator spotkania: 880 7418 8904
Kod dostępu: 624560

Konferencja będzie prowadzona w języku polskim i angielskim, organizatorzy zadbają o tłumaczenie treści z języka angielskiego na polski, jeśli będzie takie wymagane

Uczestnikom przybywającym bez imiennego zaproszenia organizatorów Konferencji nie zapewnia się zakwaterowania.

Szczegółowe pytania dotyczące konferencji prosimy kierować do: Rafał Depczyński, tel. 509 524 545, adres email: rafal.depczynski@twojestudia.pl

Czas wystąpienia w formie referatu konferencyjnego nie powinien przekraczać 15 min. a komunikatu 10 min. Organizatorzy seminarium oczekują potwierdzenia udziału w nim oraz zadeklarowanie formy uczestnictwa w dyskusji (referat, komunikat) w terminie nie krótszym aniżeli trzy tygodnie przed planowanym terminem Konferencji.

Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany uczestnikom do 1 czerwca 2024 r.

Organizatorzy konferencji zapewniają publikację zaakceptowanych przez recenzentów tekstów wystąpień w czasopismach:

Roczniki Nauk Społecznych (nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki socjologiczne) – 70 pkt. MNiSW,

Przegląd Geopolityczny (nauki o bezpieczeństwie, geopolityka, geografia polityczna,  nauki o polityce,  stosunki międzynarodowe, metodologia nauk społecznych) – 70 pkt. MNiSW,

Prawo i Bezpieczeństwo (nauki o bezpieczeństwie, nauki prawne, nauki socjologiczne).

Szczegółowe informacje wraz z wytycznymi dla autorów znajdują się na stronach internetowych czasopism:

Roczniki Nauk Społecznych

Przegląd Geopolityczny

Prawo i Bezpieczeństwo

Uprzejmie informujemy, że Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do kierowania artykułów konferencyjnych do wskazanych czasopism. ​​Artykuł należy przygotować w języku polskim lub angielskim i przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2024 r. na adres rafal.depczynski@twojestudia.pl Kwalifikacja artykułów do publikacji w czasopiśmie zostanie dokonana przez Komitet Organizacyjny z uwzględnieniem spójności tematycznej z profilem czasopisma naukowego.

Konferencja adresowana jest do wszystkich, którzy dostrzegają znaczenie efektywnego zapewnienia bezpieczeństwa lokalnego oraz włączenia się w nurt dyskusji dotyczącej wymiany wniosków z prowadzonych badań naukowych, poglądów i opinii przedstawicieli ośrodków naukowych oraz wymiany doświadczeń praktyków, czyli przedstawicieli podmiotów bezpieczeństwa lokalnego i instytucji związanych z zapewnieniem tego bezpieczeństwa.

Partnerzy

Patroni medialni

LOKALIZACJA

STAROGARD
GDAŃSKI

Pomorska Szkoła Wyższa

Tadeusza Kościuszki 112, 83-250 Starogard Gdański
> REJESTRACJA
Copyright 2024 © Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim